Expert tveksam till Leksands process

Uppmärksamheten runt Leksands rekonstruktion har tystnat, men i det tysta pågår ett omfattande arbete. Frågorna är många och tvivel starkt på vissa håll. Hans Ödén på Ackordscentralen står också frågande till tillvägagångssättet och inte minst de konkurrensfördelar som Leksand har fått tack vare stora penningbelopp.
Hans Ödén är en idrottsintresserad konkursförvaltare och rekonstruktör som har läst artiklarna om rekonstruktionen av Leksands IF. Han står frågande inför fallet och undrar hur hockeyförbundet egentligen resonerar.

 

Ackordscentralen hanterar företag på obestånd och har så gjort i 150 år. Ackordscentralen grundades av köpmän med syfte att biträda företag med problem och är idag en fristående stiftelseägd verksamhet från både myndigheter, näringsliv, finanssektorn med andra.

Har granskat fakta

Ackordscentralen har blivit en tung opartisk instans med massor av expertis och erfarenhet.

Hans Ödén är själv en idrottsintresserad konkursförvaltare och rekonstruktör som har läst artiklarna om rekonstruktionen av Leksands IF.

Han har tagit del av fakta som har framkommit i framför allt Dalarnas Tidningar och hos Idrottens Affärer.

- För att få elitlicens krävs ju bl.a. att föreningen/bolaget inte är på obestånd. För att en tingsrätt ska besluta om en företagsrekonstruktion behöver sökanden i och för sig inte vara på obestånd utan det räcker med att det föreligger betalningsproblem.

Måste vara på obestånd

- Utan att veta förmodar jag dock att Leksand är på obestånd. Definitionen för obestånd är nämligen enligt konkurslagen att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig.

- Enligt min uppfattning blir det en konkurrensfördel gentemot andra föreningar om en förening på obestånd kan undanröja det genom att träffa ett ackord med sina fordringsägare.

Hans Ödén påtalar en sak:

- Att det dessutom kan ske med hjälp av statlig lönegaranti under en viss tid är direkt stötande. Om jag inte missminner mig fanns det tidigare en bestämmelse i förbundets stadgar om att ett offentligt ackord medförde nedflyttning i seriesystemet. Jag kan dock inte se att det finns någon sådan bestämmelse nu.

- Däremot ska ju föreningen/bolaget inte få någon elitlicens om det är på obestånd.

"Man hur agerar konkurrenterna?"

Hans Ödén säger med skärpa:

- Om jag satt i styrelsen i någon annan allsvensk förening med god ekonomi, om det nu finns någon sådan förening, och inte med de spelarlöner som Leksands spelare har, skulle jag tappa förtroendet för ishockeyförbundet om man kan undgå nedflyttning genom att träffa ackord och nyttja statlig lönegaranti.

För att reda ut ett antal frågor i härvan runt Leksand ställde vi ett antal frågor till Hans Ödén.

Vad är obestånd?

- Definitionen av obestånd eller insolvens, som man ibland säger, finns i 1 kap 2 § konkurslagen. Med obestånd avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Besvärande fakta

Men Leksands situation och förutsättningar tycks ju vara den allra värsta?

- Eftersom jag inte har tagit del av någon ekonomisk dokumentation beträffande Leksands IF Ishockey AB, har jag svårt att bedöma om det är på obestånd och hur länge ett sådant tillstånd i sådana fall har gällt. Det förhållandet att Leksand genomgår en företagsrekonstruktion indikerar dock att klubben är på obestånd även om det räcker med betalningsproblem för att en tingsrätt ska bevilja en ansökan om företagsrekonstruktion.

Får man vara på obestånd?

- Det finns en del rättsverkningar som är knutna till obeståndet. Den som är på obestånd och fortsätter att bedriva rörelsen under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för företaget, kan dömas till fängelse i högst två år för vårdslöshet mot borgenärer enligt 11 kap 3 § brottsbalken.

Styrelsens ansvar

Har det betydelse när man ansågs vara på obestånd?

- Obeståndstidpunkten har betydelse från återvinningssynpunkt. Vissa rättshandlingar, t.ex. utbetalningar till någon leverantör, kan återvinnas enligt regler i konkurslagen, vilka också är tillämpliga i företagsrekonstruktioner. Om ett företag på obestånd gör en större betalning till en leverantör kan den återkrävas om denne förstod eller bort förstå att betalaren var på obestånd.

- Utan att man behöver påvisa obestånd kan sådana också under vissa förutsättningar återvinnas om betalningen har skett inom tre månader från dagen för beslutet om företagsrekonstruktionen.

Fungerar en rekonstruktör likadant som en konkursförvaltare rent formellt?

- Nej, den största skillnaden är att rekonstruktören inte har någon behörighet att företräda företaget. Under en företagsrekonstruktion är det styrelsen som företräder företaget till skillnad från en konkurs där styrelsen inte har någon behörighet att företräda konkursboet.

Arenan har begränsat värde

Men om nu Leksand var på obestånd redan förra året när de gjorde en nyemission vad kan det betyda?

- Emissionen förra året behöver inte betyda att Leksand då var på obestånd. Om emissionsvillkoren inte var korrekta kan ju de som har investerat rikta skadeståndstalan mot Leksand IF Ishockey AB och kanske också mot dess revisor. Huruvida villkoren var korrekta eller inte kan jag dock inte bedöma.

Hur värderar man tillgångar i en rekonstruktion?

- Om det blir fråga om ett offentligt ackord under en företagsrekonstruktion ska rekonstruktören upprätta en ackordsbouppteckning. I den ska tillgångarna tas upp till noggrant uppskattade värden. Man brukar säga att man ska ha on-going concern värden som utgångspunkt.

- En hockeyarena i Leksand torde ha ett begränsat värde. Det finns väl knappast någon extern som skulle vilja förvärva den om inte Leksand skulle betala en marknadsmässig hyra för arenan.

Riskerar ett personligt ansvar

Hur undviker styrelsen att bli personligt betalningsskyldiga under obestånd?

- Det finns ju ett personligt ansvar för styrelsen om skatter och avgifter inte betalas. Styrelsen undgår ett sådant ansvar om företaget ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs senast den dag då skatterna och avgifterna förfaller till betalning.

- Det åligger styrelsen att upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet med mer än hälften. Om så inte sker riskerar styrelsen ett personligt ansvar för skulder som uppkommer efter den tid då sådan skyldighet uppkom.

- I den rekonstruktörsberättelse som jag har nämnt ovan finns det dock ingen skyldighet för rekonstruktören att uttala sig om det har funnits en skyldighet för styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning. Detta är enligt min uppfattning en av svagheterna med lagen om företagsrekonstruktion.

Elitlicens kräver icke obestånd

Vad kan det få för betydelse?

- När en borgenär ska ta ställning till ett ackordserbjudande är det ju av vikt att veta om det föreligger något personligt ansvar för styrelsen.

Hur ser ni från Ackordscentralen med er bakgrund försöket att skapa lika villkor mellan företag på idrottens modell med elitlicens?

- Om jag får ta mig friheten att beröra den idrottsjuridik som hör samman med vad jag har sagt här så ser jag det ungefär så här, för att få elitlicens får ju föreningen/bolaget inte vara på obestånd.

- Om ett sådant tillstånd uppkommer under säsongen, efter att vederbörande fått elitlicens, borde rimligen laget per omgående uteslutas ur serien och flyttas ned en division nästa säsong.

Kan dölja verkliga fakta

- I annat fall kan en förening utan sanktion visa en positiv bild inför säsongen för att sedan dra på sig betydande skulder med kunskapen i bakhuvudet att det kommer lösa sig genom ett offentligt ackord.

Så långt Hans Ödén. Uppenbarligen finns det mycket att fundera på för alla de personer som står bakom besluten i föreningen, som har köpt aktier i Leksand och som har någon form av ekonomiskt intresse.

Det inkluderar styrelse, leverantörer, anställda, kommunansvariga såväl som klubbens alla anhängare. Flera lär ha goda skäl att till och med konsultera egna juridiska rådgivare.

Thomas Ejderhov

Pia (inte verifierad)

mån, 2013-01-07 22:39

1. Har sagt hela tiden att det

Har sagt hela tiden att det är mygel på högsta nivå det som skett och sker i Leksands IF med hjälp av Leksands kommun. Hoppas att någon allsvenskklubb med mod och moral anmäler LIF till berörda myndighet och hockeyförbund

Daniel (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 08:50

2. Det är vidrigt

Skulle det varit en Stockholmsklubb (skulle aldrig hända!) så skulle det blivit upplopp i Leksand, Örnsköldsvik och andra mindre hockeyhålor landet runt.

JanEric (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 10:38

3. Det är ruttet!

Jag tycker att hockeyförbundets ansvariga bör få stå till svars eftersom elitlicensen beviljats trots solklart obestånd, som inte är nyttt utan varit i flera år! Det är väl så att förbundet bryter mot regler för att "rädda" ännu mera publikbortfall eftersom Leksand har fans över hela landet - men när tröttnar dom? Och hur ska man i Leksand efter rekonstruktion (om den u går igenom) kunna få fram mera pengar från sina sponsorer och leverantörer som förlorat 75% av sina fordringar? Alltihop detta börjadce en gpång med Bergqvist och Masken och deras cirkuskonster!

Erik (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 12:26

4. Det hade inte varit samma

Det hade inte varit samma problem och stuckit på samma sätt i ögonen om de inte hade haft en av allsvenskans största spelarbudgetar.. Känns ju rent spontant som ett ganska konstigt ställningstagande att ha en pass så stor spelarbudget och sen gå minus

Vågar jag?jimmy häggqvist (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 13:29

5. leksand

Frågan är om man kan driva saken vidare. Vem i så fall kan göra det? Ren skandal att elitlicens ej berörs och att man får fortsätta som om inget hänt. Visst kallas de för folketsllag, men regler ska följas. De enda rätta nu vore, nedflyttning en division och rivna spelarlöner.

Pelle (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 13:59

6. Att runda elitlicensen ...

Är det inte uppenbart att föreningen via komplicerad "koncernstruktur" har rundat licenskraven genom att uppvisa positivt egenkapital enbart genom att använda andra bolag. Tidigare ledningar har ju i media medgett att man inte skulle ha klarat detta utan bolag som Leksand Strand (campingen) m fl. På tiden att full revision göra av HELA strukturen innan fler småföretagare ska förlora pengar i denna soppa!

Martin (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 14:15

7. Bara så att ni vet, de kommer inte bli nedflyttade

Håller absolut inte på Leksand, men de kommer inte bli nedflyttade. Anledning 1: Det finns goda möjligheter att få ordning på ekonomin. Givet att man inte går upp i Elitserien, så blir nästa säsongs lag ett riktigt lågbudget-bygge. Man får paketera ett lag som är intressant för sponsorer, men som har låga kostnader. Anledning 2, Varje beslut om elitlicens eller ej blir till ett prejudikat. Malmö beviljades elitlicens trots att de vid utgången av april 2012 hade ett avsevärt större minus än exempelvis Borås. Var det då fel att ge elitlicens till Malmö men inte till Borås? Nej. Malmö har löst de ekonomiska problemen och det hade skapat än mer oreda att skicka ner de. Borås saknade publik- och sponsor-intäkter och det finns väl ingen som tror att de hux flux hade mångdubblat sina publiksiffror. Leksand kan, likt Malmö, få ordning på torpet. Alla som argumenterar för att de ska nekas elitlicens gör det med argumentet att "de faktiskt brutit reglerna". De är inte direkt de första som gör det. AIK hade gått i konken om de inte gått upp i Elitserien när de gjorde det. Växjö hade blodröda siffror och var nära konkurs något år innan de gick upp. Som motståndarsupporter är det lätt att skrika efter nedflyttning men tittar man nyktert på det så förstår man att det är rimligare att bevilja licens. Det hade förstås inte stuckit i ögonen så mycket om Leksand legat på tionde plats. Det är skillnad på Borås och Leksand, hur mycket det än sticker i ögonen på folk.

Madison (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 14:26

8. Varför ?

Skandalen bara växer ! Förstår inte hur Leksand kan fortsätta i spela i HockeyAllsvenskan. När andra klubbar gick i KK för mycket mindre, Västerås IK, AIK, Björklöven och senast Borås flyttades ner i seriesystemet till Div 1, nu har även Asplöven i samma serie som Leksand stora problem med att betala räkningar, skall bli intressant att följa denna hockeysåpa, om Asplöven flyttas ner så är det självklart att även Leksand skall följa dom ner i Div 1, annars så stinker det än värre !

Madison (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 14:37

9. Där har du fel !

Leksand har hållit på så här år efter år, de har lånat mång-miljonbelopp av sin kommun i flera år, någon gång så måste samhället sätta ner foten (vi skattebetalare) och markera att detta inte är okej, det har till och med gått så långt att man lade ner en skola för att rädda Leksands IF ! Statlig lönegaranti ;) rena rama skämtet, vi skattebetalare jobbar ihop till Leksands styrelse samt spelares 100.000 kr månadslöner är det rätt ? Inte undra på man blir annat än smått irriterad !

Christian S (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 14:53

10. Sjukaste I denna soppa är att

Sjukaste I denna soppa är att Leksands kommun får glesbyggdsbidrag. Är det verkligen detta dessa pengar ska gå till?

Dalmas (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 14:54

11. Pensionsförsäkringar

Som de flesta idrottslag har naturligtvis även Leksand betalt pensionsförsäkringar till sina spelare. Vem betalar dessa nu under rekonstruktionen? Såg att Malmö legat i tvist med Calle Söderberg om pensionsbetalninagr men att de löst detta tillsammans. Den pensionen 2-3 år tillbaka var på 125000 kr/mån. Säkerligen har leksandsspelarna inte mindre.

Thomas (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 15:32

12. Förfördelade sponsorer

Hur kan det vara så att klubben ska ha lovat banken och några andra sponsorer om "gottgörelse" efter rekonstruktionen för deras uppoffringar? Ska inte alla behandlas lika??

Mats Gripenmalm (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 18:48

13. Säger sig inte ha alla fakta för att uttala sig. Gör det ändå

För att säga flera gånger att han inte är insatt i förhållandena överhuvudtaget, utan endast förmodar något så verkar han åndå tydligen veta en hel del. Tydligen är han expert men uppenbarligen inte detta. Man kan ju undra om man kan uttala sig så här tvärsäkert om något på grundval av några tidningsartiklar bara. Vi får väl ändå förutsätta att de som HAR tillgång till det som Hans Ödén säger sig behöva ha tillgång till för att kunna uttala sig, bl a bokföringen är mer experter på just detta fall än Hans Ödén. Vore det således inte bättre om de fick uttala sig som experter?

Göran Lantz (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 20:58

14. Expert?

Artikeln lämnar ju en del frågetecken. Här förs fram en massa argument att man inte kan göra på det här sättet. Men det finns ju t ex Malmö Redhawks att peka på som exempel. De som tvingades släppa hela spelartruppen efter nyår 2009 för att de inte hade några pengar (obestånd) och då begreppet "baby-hawks" skapades. Sedan genomgick de en rekonstruktion med 50%-igt ackord i juni 2012 (obestånd) efter de trassliga affärerna med Stenbeck. Och de spelar ju kvar i allsvenskan. Leksands problem är flerdelat. Det ena är likviditetsproblem kortsiktigt som kan lösas relativt enkelt. Det andra är hur man ska kunna säkra ekonomin långsiktigt och där är det arenakostnaderna som tynger mest. Där förs diskussioner med långivarna, som givetvis är medvetna om att en arena är en stor tillgång för ett elitlag, men tämligen värdelös utan ett hockeylag. Därför har de valet att efterskänka en hel del av lånen, och ändå ge sig själva att rädda en hel del av pengarna. Eller att låta föreningen gå i konkurs, och förlora alltihop. Det här är inte konstigare än när en hel del bostadsrättföreningar i början av 90-talet fick sina lån kraftigt sänkta av bankerna för att undvika konkurs där bankerna skulle ha förlorat ännu mer pengar. Det här är normala bankbeslut att göra en bedömning hur man minimerar de egna förlusterna

anders (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 21:43

15. konkurs

Varför är alla leksandsupporters så oroliga för en konkurs? AIK, Örebro, Björklöven, Västerås har alla rensat upp i leden och satsat från grunden. Tror det var två säsonger sedan deras j20 killar vann sm, ingen av dessa representerades i a-laget. Säger rätt mkt att det nog inte är helt fel att "börja om". Alla respekterar Lif som motståndare men inte med nuvarande förutsättning. En lätt parallell kan ju göras med Elofssons svarta blick när Myleg omnämns....

Göran Lantz (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 10:33

16. Ingen junior?

Vad är det för påstående om att inga juniorer från Leksand finns i a-laget? Du pratar om tider som ligger närmaste efter att de åkte ur elitserien 2006, de tider som ligger till grund för dagens ekonomiska problem. De senaste åren har en total kursändring gjorts i Leksand där man rensat ut dyra kontrakt och satsat på unga spelare. Ifjol hade man t ex i flera matcher en förstakedja som bestod av en spelare född -93, en -94 och en -95. De hade matcher där mer än halva laget bestod av spelare 20 år eller yngre. Det här är att "börja om" har påbörjats för flera år sedan, bl a med Tommy Salos intåg. Kostnaden för spelartruppen har t ex sänkts från 38 milj till 20 milj trots att man fortfarande har en del dyra långtidskontrakt från den tiden i bagaget, t ex Eric Moe. Så det har gjorts omtag, men tyvärr dras man med effekterna från gamla synder

Leksing (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 12:50

17. Där har du fel!

Dom har inte lagt ner någon jävla skola för att rädda Leksands IF, ta reda på fakta innan du yttrar dig... Leksing tills jag dör...

Mats Gripenmalm (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 13:27

18. Nej, verkligen inte

Vet inte hur många gånger den där ältats nu. Blir inte mer sann för det. Insjöeleverna är f ö själaglada att få gå inne i Leksand fortsättningsvis. Skolan höll på att tyna bort av minskat elevantal i vilket fall. Men bry dig inte om trollen. Argumentera (vårdat) om vad artikeln handlar om istället.

Gertrude Perkins (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 17:54

19. Kommer inte eller kommer bli nedflyttade. De BÖR bli nedflyttade

Martin; du uppger en del svar som är direkt missvisande eller innehåller mängder med faktafel. Till att börja med så är det direkt felaktigt påstående att AIK hade gått i konken. AIK hade dock inte kunnat satsa på en slagkraftigt trupp för att tävla om en Kvalserieplats - om man inte hade gått upp i ES. Truppen hade bestått av toppspelare från Div-1 kompletterat med spelare från klubbens egna J20-spelare. AIK blev nedflyttade till Div-1 pga att huvudföreningen hade tagit ett lån på 16 miljoner kr året innan och att elitlicensen låg på denna istället för hos den nybildade ihockeyföreningen. Denna rekonstruktion var redan klar innan elitlicensen skulle bedömmas men man valde att inte godkänna det för att den inte var gjord "i tid". Trots garantier från AIK IF (ishockeyföreningen) om att man försäkrade att man skulle reglera sin del av skulden så nekades man elitlicens dvs överföringen av elitlicensen från huvudföreningen (som hade tagit ett lån på 16 milj året innan) till den nybildade IF:en. Leksand har skulder/krediter/lån/levereantörsskulder/ på över 150 miljoner (!), kör med seriens överlägset bäst betalda spelartrupp (vars spelare dessutom får lönegaranti av staten). Nu menar du att man kommer att slippa bli nedflyttade? Låter som ett enormt osunt resonemang mot bakgrund av de faktum du av någon anledning inte valt att ta upp till argumentation. Den enda anledningen som ev. kommer att förhindra Leksand från att bli nedflyttade stavas - korruption av ishockeyförbundet eller om det så föredras - Christer Englund.

Kjell Lilja (inte verifierad)

tors, 2013-01-10 11:01

20. Jag tycker!

Varför ska skattebetalarna stå för LIFs dåliga affärer? det tycker jag är så dåligt av styrelsen i LIF. Hur kan man godkänna en ekonomiberättelse? detta ser ut som mygel på hög nivå alla måste varit medvetna att det ser ut som det gör. eller var det iår dem dragit på sig alla skullder. Hoppas de hittar mer gräjor som inte har tagit upp!

Göran Lantz (inte verifierad)

tors, 2013-01-10 13:57

21. @Gertrude Parkins

Du är en sån där rubrikläsare som inte orkar sätta dig in i fakta utan tar rubriker som fakta. 150 milj i skulder skriver du med utropstecken. Ja, Leksand har byggt en arena för 140 milj som man hvudsakligen finansierat med lån, som brukligt är på fastigheter. I seriös ekonomisk redovisning summerar man inte bara skulder, utan de ställs mot tillgångarna i bokslutet. På tillgångssidan har de bl a en arena de äger helt själva. Jag kan släppa följande scoop till dig: Kalmar har minst 242 milj kr i skulder! För det var så mycket de tog i lån på sin nya Guldfågeln Arena. En arena som bl a bekostas med ett drfitbidrag på 15 milj/år av Kalmar Kommun. Sedär, ett scoop igen, kommunala skattepengar!

Kalle (inte verifierad)

lör, 2013-02-16 16:11

22. Med tanke på att man har

Med tanke på att man har allsvenskans dyraste trupp så kan jag inte se annat än att det är planerat. Den slutsatsen borde även licensnämnden komma fram till, så här illa blir det inte på sex månader utan att man vet om det och då skall man inte köpa spelare man inte har råd med. Om ett lag medvetet använder/vrider hockeyförbundets regler för att skaffa sig förmåner så skall det beivras. Idag säger dom själva att dom inte är oroliga för elitlicensen. -Vi har följt reglerna så det är inga problem (typ). Uppenbarligen så har man tittat på Björklöven och kommit fram till att så länge vi inte lämnar in den formella konkursen så är det lugnt. Alla vet redan vad som händer om rekonstruktionen inte går igenom så det behöver vi inte ens hota med.

Drobny (inte verifierad)

mån, 2013-04-01 21:36

23. Pensionsförsäkringar

Detta skulle kanske AB kolla upp, då man varit väldigt intresserade att skriva om sådant i andra lag (Timrå bl.a)

nicke (inte verifierad)

tis, 2013-04-02 22:20

24. Nej, de kanske inte lagt ned

Nej, de kanske inte lagt ned den enbart för att ge pengar till LIF, men å andra sidan kanske man hade kunnat räddat skolan om det inte redan lagts så mycket på LIF, trots ganska lågt elevantal.

Tillväxtverket svarar nu på idrottsrörelsens skarpa kritik avseende den statliga myndighetens återbetalningskrav på svenskt föreningsliv, totalt 72,6 miljoner i utbetalat stöd vid korttidsarbete under pandemin, med början i mars 2020.

Kommunen ger Växjös föreningar 45 miljoner till energibesparande åtgärder. När Arenastaden tillkom i Växjö för cirka tio år sedan var det en investering på 700 miljoner. Vissa hävdar att med allt kom det upp i miljarden. Med 15 minuters gångväg från centrum finns 14 olika arenor. Kostnaderna hölls nere erftersom föreningarna själva gjorde upphandlingen. Då var det en trendbrott i Sverige.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt, som kandiderar för att bli ordförande  i Svenska Fotbollförbundet, kunde på måndagen räkna in 18 tunga röster.

 Det största distriktet, Stockholm, har vid årsmöte beslutat att stödja valberedningens förslag, det vill säga Fredrik Reinfeldt, som har föreslagits av allsvenska BP.

-Vi har tidigt sagt att vi stödjer valberedningen i den här processen, något som bekräftades vid vårt årsmöte.

Riksdagen har fattat beslut i fråga om propositionen om en förstärkt spelreglering. 

– Sammantaget väldigt positivt för våra allmännyttiga lotterier, säger Hans Sahlin, vd på Folkspel och ordförande i SVALO (Sveriges Allmännyttiga Lotterier).

Under ishockeyns SM-slutspel, ångestkvalet mellan Brynäs och Malmö samt hockeyallsvenskans play off kan lagens supporters vakna upp med programmet ”Hockeymorgon” måndag-fredag 8.00-9,00. 

1 372 298 263 kronor, 121 miljoner euro i klartext,  - för köp av en fotbollsspelare, Det väcker reaktioner inte bara i fotbollvärlden. Och den berörde, argentinaren Enzo Fernández fyllde 22 år  så sent som för en dryg vecka sedan och får nu pressen att leverera i sin nya klubb, Chelsea.