Att må bra i sin idrott en rättighet – inte alltid en självklarhet

Idrotten är en viktig arena för många barn och unga. Det är i många fall en plats för sociala möten, välmående och inkludering. Men tyvärr känner inte alla barn att idrotten handlar om gemenskap och glädje, utan om ensamhet och oro. Därför behöver idrottsföreningars styrelser engagera sig i frågor om trygghet och mobbning.

”Jag tror vi är många som mår dåligt ibland, men inte vågar säga ifrån”.

Citatet kommer från en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Friends, och vars syfte var att se hur barn och unga upplever idrotten i frågor om trygghet, trivsel, kränkningar och mobbning. Resultatet visade att flera barn upplever ensamhet och kränkningar när de deltar i sina idrottsaktiviteter. Det kan leda till psykisk ohälsa och att barn väljer att sluta idrotta. Och det i sin tur kan ge allvarliga konsekvenser som påverkar barnets liv, utveckling och hälsa på lång sikt.

Inget barn ska behöva gå till sin idrott med en klump i magen och en oro över hur träningen kommer att vara, eller i värsta fall bli utsatt för kränkningar eller mobbning. Det har gjorts flera insatser de senaste åren för att skapa tryggare idrottsmiljöer, men det finns fortfarande arbete kvar att göra. Vuxna har ansvaret att skapa en trygg plats för barn att känna gemenskap och glädje. I en förening sitter styrelsen på det yttersta ansvaret att skapa dessa förutsättningar för ett inkluderande och positivt klimat. Därför behöver styrelsen engagera sig i frågor om trygghet och mobbning.

Gratis webbkurs för idrottsföreningars styrelser

Maria Persson

Maria Persson, sakkunnig inom idrott på Friends som arbetar mot mobbning.

Friends har nu tagit fram en gratis webbutbildning som hjälper idrottsföreningars styrelser att organisera och skapa förutsättningar för föreningens trygghetsarbete.

– Vi hoppas att det sänker tröskeln för att antingen börja arbeta med trygghetsfrågor, eller ta nästa steg. Med hjälp av kursen får styrelser kunskap om hur man kan skapa en trygg och positiv miljö, säger Maria Persson, sakkunnig inom idrott på organisationen Friends som arbetar mot mobbning.

I kursen får man ta del av teori, reflektionsfrågor, samtalsmaterial och övningar som handlar om mobbning, kränkningar, barns rättigheter samt systematiskt trygghetsarbete.

Kunskap har stor betydelse i arbetet att förebygga och stoppa mobbning. Det är en av de absoluta framgångsfaktorerna för en tryggare miljö.

– Finns det kunskap hos vuxna så ökar sannolikheten att faktiskt arbeta med frågorna, så kunskap ser vi vara väldigt starkt sammankopplad till arbetet i att stoppa mobbning, säger Maria Persson.

Förebyggande och främjande arbete viktigt

Barnkonventionen är tydlig med att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att varje barn har rätt till ett liv helt fritt från våld. Det gäller även inom idrotten. Enligt Riksidrottsförbundets idédokument ”Idrotten Vill” ska idrottsföreningar utgå från barnkonventionen och arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och mobbning. Det innebär att föreningar inte bara ska agera när något inträffat, utan de ska även förebygga att mobbning och kränkningar sker samt främja en trygg miljö och allas lika värde.

Varje förening bör ha ett systematiskt trygghetsarbete där de kartlägger den nuvarande situationen, analyserar den och sätter in insatser för att möta befintliga behov. Föreningar ska hela tiden arbeta med trygghet för att stoppa kränkningar och mobbning innan det sker.

I trygghetsarbetet är det också mycket viktigt att inkludera barn och unga. Vuxna behöver lyssna på vad barn och unga har att säga om hur de mår och vad de ser behövs för att skapa en trygg idrottsmiljö.

Här hittar du Friends webbkurs ”Organisera en trygg idrottsförening”

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.