Idrottsledare - viktiga för tryggheten inom idrotten

Alla barn har rätt att utöva idrottsaktiviteter i en trygg miljö, utan våld och övergrepp. Samtidigt vittnar barn om hur idrotten inte alltid lyckas leva upp till detta. Vart fjärde barn uppger att de har blivit utsatt för en kränkning av ett annat barn i sin idrottsförening. Det krävs en förändring - fler inom idrottsvärlden behöver stärka sin kompetens när det gäller trygghetsarbete.

Att må bra i sin idrott är en rättighet, men inte alltid en självklarhet. I Friends idrottsrapport ”Inte kul, men det får man tåla” uppger flera barn och unga att de varken känner sig trygga eller delaktiga i sin idrottsförening. Vart fjärde barn har blivit utsatt för en kränkning av ett annat barn i samband med sin idrott. Dessutom vågar flera barn inte berätta för en vuxen att de blivit kränkta.

 Centrum för idrottsforskning uppger att andelen barn och unga som idrottar i föreningsdriven verksamhet har minskat under de senaste åren. Att fler barn väljer att sluta sina idrottsaktiviteter kan ge allvarliga konsekvenser som påverkar barnets liv, utveckling och hälsa på lång sikt. Idrott ska handla om barnets bästa — barn och unga ska ha kul, känna gemenskap och få träna på sina egna villkor. Inget annat.

Gratis webbkurs för idrottsföreningars styrelser

Maria Persson

Maria Persson, sakkunnig inom idrott på Friends som arbetar mot mobbning.

Friends ser att fler inom idrottsvärlden behöver stärka sina kompetenser kring trygghetsarbetet.  Varje förening ska ha ett systematiskt trygghetsarbete, där ledarna har den primära rollen att agera direkt. Men hur man ska gå till väga är inte alltid enkelt. Därför har Friends skapat en gratis webbkurs som riktar sig till idrottsledare och tränare.

– I vår analys uppmärksammade vi att behov av kunskap var något som kom upp väldigt ofta när det handlar om hur man ska kunna jobba för en trygg idrott. Idrottsföreningarna ville ha kunskap som är lätt att ta till sig, och kunskap de kan ta del av när de vill. Det vill vi hjälpa och tillgodose föreningar med, säger Maria Persson, sakkunnig inom idrott på organisationen Friends, som arbetar mot mobbning.

Friends kurs tar upp mobbningens orsaker, systematiskt trygghetsarbete och ett tryggt ledarskap.   

– Det finns inte så många utbildningar kring trygghetsarbete och det är inte en lika självklar del för alla. Vår kurs är ett sätt att stötta upp ledarskapet och konkret hjälpa idrottsledare i hur de kan göra för att skapa en trygg idrott, säger Maria Persson.

Idrottsledare viktiga för tryggheten

Alla vuxna, oavsett roll, har ett ansvar att förebygga kränkningar och mobbning och för att barn ska känna sig trygga i sitt idrottsutövande. Alla kan göra skillnad. I idrottsföreningar är det styrelsen som har det yttersta ansvaret att påverka och ta an trygghetsarbetet. Föreningen måste arbeta främjande för att skapa en trygg social miljö i idrottsföreningen och förstärka respekten för allas lika värde. De ska även arbeta förebyggande i form av att upptäcka och förhindra risker för kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Idrottsledare har också en väldigt viktig roll då de möter barnen varje träning och ska se till att alla barn mår så bra som möjligt. En del går kanske in i rollen som ledare utan att tänka så mycket på det ansvar de har att skapa en trygg idrott. Men ledarna är A och O i trygghetsarbetet, de har ansvaret att skapa gemenskap, glädje och skydda barnen. De ska förebygga att något händer och agera om ett barn far illa.

– Det ingår i en idrottsledare och idrottstränares roll att jobba med frågor om trygghet och mobbning, det handlar inte bara om att lära barnen att idrotta, säger Maria Persson.

Idrotten är en viktig plats för många barn och unga. Idrottsledare har en stor betydelse i barnets liv och därför en central roll i att skapa ett inkluderande klimat där barn känner glädje och att de mår bra.

 

Här hittar du webbkursen Trygga idrottsledare

 

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.