Kunskap är nyckeln till en tryggare idrott

Barn vittnar om hur idrotten inte alltid är en trygg plats fri från mobbning och kränkningar. Insatser har gjorts de senaste åren för att förebygga detta, men det finns arbete kvar att göra. Friends ser att fler behöver stärka sina kompetenser och arbetar därför med att sprida mer kunskap.

Andelen barn och unga som deltar i föreningsdriven idrottsverksamhet har minskat under de senaste åren, enligt Centrum för idrottsforskning. Barn väljer att sluta idrotta och anledningarna är många, bland annat vittnar barn om en upplevd utsatthet och om kräkningar.

Friends har tillsammans med Novus genomfört en undersökning med barn och unga som är aktiva i idrottsföreningar. Undersökningen gjordes i syfte att undersöka hur de upplever idrott i termer av trygghet, mobbning och trakasserier. Resultatet visade att 63 procent av de som utsatts för kränkningar säger att det handlade om prestation. 19 procent av de utsatta uppgav att de inte berättat för en vuxen att de blivit kränkta. Dessutom var det 20 procent som alltid, ofta eller ibland känt sig ensamma under idrotten.

Trygghet en central del av idrottslivet

Maria Persson

Maria Persson, sakkunnig inom idrott på Friends som arbetar mot mobbning.

Som idrottsledare har man en betydande roll i att skapa ett positivt och tryggt klimat för alla i gruppen. En trygg idrottsmiljö är avgörande för att barn och unga ska uppleva glädje, kamratskap och personlig utveckling. Alla vuxna som är engagerade i idrotten har ansvar att prioritera ungas välmående. Genom att främja ett stödjande, respektfullt och inkluderande klimat ges barn och unga möjlighet att trivas både på och utanför planen. Först då kan idrotten uppnå den fulla potentialen som en positiv inverkan på att forma barnens liv.

– Det handlar inte bara om att lära barnen en idrott. I rollen som idrottsledare och idrottstränare måste du jobba med frågor kring mobbning och trygghet, säger Maria Persson, sakkunnig inom idrott på organisationen Friends.

Förebyggande arbete krävs för att stoppa mobbning Forskning visar att systematiskt trygghetsarbete är vägen till att stoppa mobbning. Det måste vara fokus på att arbeta förebyggande och främjande. Men hur bör då den som är aktiv som idrottsledare eller styrelsemedlem arbeta med trygghet, för att kunna hjälpa barn och stoppa den mobbning som pågår? Friends ser att fler inom idrotten behöver stärka sina kompetenser kring detta och arbetar därför med att sprida kunskap om trygghetsarbete.

– Ökad kunskap har en stor betydelse i arbetet att förebygga och stoppa mobbning, säger Maria Persson.

Friends arbetar med att erbjuda förebyggande och idrottsanpassade insatser mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Stiftelsens insatser och utbildningar riktar sig till alla inom idrottsverksamheten, från ansvariga till vårdnadshavare, runt om i landet. På Friends hemsida finns bland annat utbildningar, filmer och artiklar som lyfter olika aspekter av trygghet inom idrott.

Involvera barnen i trygghetsarbetet

En viktig del i arbetet är att vuxna måste bli bättre på att lyssna på barn och unga. Barnen behöver vara delaktiga i trygghetsarbetet eftersom de vet mer än de vuxna om vad som sker, och vad som behövs för att det ska bli bättre.

– I vår idrottsrapport 2022 fick barn och unga frågan om de får vara med och tycka till om träningen eller vad föreningen ska göra. Där är vi inte nöjda med resultatet. Endast 34 procent svarar att de alltid eller ofta får vara det. Barn har rätt att komma till tals och bli tagna på allvar. Dessutom är det nödvändigt för att effektivt arbeta för en trygg idrott, säger Maria Persson.

Här finns material för att samtala kring arbetet med att skapa en trygg idrott. Till varje samtalsunderlag finns det en tillhörande film som fungerar som pratstartare:

Samtal om trygg idrott

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.