bättre planering

Gör tvärtom i stadsplaneringen!

När städer och miljonprogram förtätas försvinner naturliga grönytor. Alternativa grönområden och gräsmattor, bland annat golfanläggningar, blir allt viktigare.

Det var nog inte så Per Albin Hansson tänkte och planerade för med den ”svenska modellen” som implementerades av socialdemokratiska partiet mellan 1930- och 1970-talet för att skapa bostadsområden med bland annat sunda utomhusmiljöer för den arbetande befolkningen

I Folkhemsbebyggelsen och i miljonprogrammen är stora områden med grönytor och gräsmattor ett dominerande inslag i utomhusmiljöerna. I resultatet av dagens bebyggelse och förtätning av våra städer ser vi inga spår av den här ideologin. Grönytorna är tänkta att kompensera för att man bor i lägenheter. I stället för att ha privata trädgårdar har man gemensamma grönytor. När vi bygger bort dem riskerar vi att bygga bort det som fått platsen att fungera skriver Johan Pries, lektor i samhällsplanering vid Lunds universitet.