naturvårdsarbete

Sigtuna, ett lyckat exempel från golfen

Ängsmark och betesmark brukar ibland kallas för Nordens tropiska regnskogar eftersom de innehåller en så stor artrikedom – dessutom är de kanske det mest svenska landskapet vi har. Svenska golfklubbar arbetar kontinuerligt med att skapa ett rikt växt och djurliv (biologisk mångfald) och golfbanan liknar i många fall den värdefulla svenska ängsmarken. Nu minskar klubbarnas medel till lokalt naturvårdsarbete. Vem tar ansvar för den fortsatta utvecklingen?

I det jordbruk vi driver dag, med minskat antal betesdjur, har ängs- och betesmarker minskat drastiskt och aldrig varit mindre än nu. En äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter, lika många som i regnskogen. Att vårda ängarna i Sverige är en insats som bromsar förlusten av biologisk mångfald. 

Beredda att ta ansvar

Vi inom golfen, andra idrotter – främst utomhusidrotter – samt friluftslivet älskar naturen och vill ta ansvar för att bidra till att bevara och utveckla ett rikt växt och djurliv i det svenska landskapet.